ตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ลำดับที่

รายการ

วัน – เวลา

สถานที่

.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ตั้งแต่ เดือน ธ.ค.๕๖ เป็นต้นไป

- สื่อต่าง ๆ ของ ทร.

- เว็บไซด์ รร.นร./ทร.

- ประกาศ รร.นร. ถึง รร.มัธยมทั่วประเทศ

.

วันรับสมัคร

วันที่  ๒๒ ม.ค. – ๑๐ มี.ค.๕๗

- สมัครทาง Internet (ทางเดียว)       

๓.

สอบภาควิชาการ

วันเสาร์ที่  ๕  เม.ย.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓๐๐ น.

(เริ่มทำข้อสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒

 

.

ประกาศผลสอบภาควิชาการ และรายงานตัว

วันที่  ๑๑  เม.ย.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)

 

 

- ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (Q-Line) หมายเลข ๑๙๐๐-๘๘๘-๕๖๓ ตั้งแต่วันที่  ๑๐ เม.ย.๕๗ 

- Internet  http://www.rtna.ac.th/  หรือ  http://www.navy.mi.th/ ตั้งแต่วันที่  ๑๐ เม.ย.๕๗  

.

ทดสอบสุขภาพจิต

วันจันทร์ที่  ๒๘  เม.ย.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)

 

.

ส่งหลักฐานเพิ่มเติม

วันที่  ๒๘  เม.ย.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)

 

.

ตรวจร่างกาย

วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ – ๒ พ.ค.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ

.

สอบพลศึกษา และสัมภาษณ์

วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๗ – ๓ พ.ค.๕๗

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนนายเรือ (สมุทรปราการ)

 

.

ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายรายงานตัว/เลือกเหล่า

รับฟังคำชี้แจงการทำสัญญา

วันที่  ๑๔ พ.ค.๕๗ รายงานตัว

เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๐.๐๐ น.

ฟังคำชี้แจงเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

-โรงเรียนนายเรืออากาศ (ดอนเมือง)

- สอบถามผลทางโทรศัพท์ และทาง Internet   เช่นเดียวกับ ข้อ ๔   ในวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๗

๑๐.

รายงานตัว/ทำสัญญา/

มอบตัวเข้าศึกษา

วันที่  ๑๖  พ.ค.๕๗

 เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

-มอบตัวนักเรียน  เวลา ๑๓.๐๐ น.

โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)

-ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

   เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.

๑๑.

บุคคลสำรองรายงานตัว/

รอฟังผล

วัน ที่  ๑๖  พ.ค.๕๗

รายงานตัว เวลา ๑๑.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

รอฟังผล  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)

๑๒.

เปิดภาคการศึกษา

วันที่  ๑๘ พ.ค.๕๗  

โรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก)

                                                                                                                                                   www.rtna.ac.th